دریا

حسرت نبرم به خواب آن مرداب                کارام درون دشت شب خفته است

دریایــم و نیسـت باکـم از طـوفان               دریا همه عمر خوابش آشفته است

                                     شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 20 بازدید