در امواج سند

در حمله چنگیز مغول به ایران سلطان محمد خوارزمشاه توان مقاومت نداشته و به جزیره آبسکون میرود و در همانجا تا آخر عمر می ماند.ولی پسر شجاع او جلال الدین در برابر مغولان ایستادگی می کند و حماسه ها می آفریند، چنانکه چنگیز در مورد او می گوید اگر من یاران و سربازانی چون او داشتم جهان را فتح می کردم.

این ابیات از مرحوم  دکتر مهدی حمیدی است که ما قسمت هایی از آن را انتخاب کرده ایم.

 به مغرب سینه مالان قرص خورشید                   نهان می گشت پشت کوهساران

فـرو می ریخت گردی زعفران رنگ                   بـــه روی نیزه ها و نیزه داران

*****

ز سم اسب مــی چرخید بر خاک                به سان گــوی خون آلود سرها

      ز بـرق تیغ مـی افتاد در دشـت                   پیاپی دستـها دور از ســــپرها

*****

 نهــان می گشت رویروز روشـــن             بـه زیر دامن شب در سیاهی

در آن تاریک شب می گشت پنهان             فـــروغ خرگه خوارزمشاهی

*****

به خــــوناب شفـــــــق در دامن شـام           به خون آلوده ایران کهــن دید

       در آن دریای خون در قرص خورشید        غروب آفتاب خویشـتن دیــد

*****

  چـه اندیـشـیــد آن دم کس ندانــســت           که مژگانش به خــون دیده تر شد

  چـــو آتــش در سـپـاه دشـمـن افـتـاد           ز آتـش هم کــمـی سوزنده تر شد

*****

   در آن بـــاران تـیـر و بـرق پـولاد                     میـان شــام رستاخیــز می گشـت

   در آن دریای خون در دشت تاریک                   به دنبال سـر چنگیـزمــی گشت

*****

   شبــی آمد که مـی بـایـد فــدا کــرد            به راه مملکت فـرزنـد و زن را

   بـه پـیـش دشمنـان استـاد و جنگیـد           رهـــاند از بند اهریمن وطن را

*****

   بــلی آنان که از این پیــــش بودند                      چنیـن بسـتـند راه ترک و تـازی

   از آن ایــن داسـتـان گـفتم امــروز                     بدانی قــدر و بـر هـیچـش نبازی

*****

  به پاس هر وجب خاکی از این ملک                چه بسیار است،آن سرها که رفته

 ز مســتی بر سر هر قطعه زین خاک               خـدا دانـد چه افـسـرهـا کـه رفتـــه

/ 2 نظر / 105 بازدید
مهدی

هستيم داش قاسم .... تا آخر

بهارک خرمی

خیلی وقت بود دنبال این شعر بودم. ای کاش کاملش رو می گذاشتید. به هر حال ممنون