پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

چو باد خاک تو خواهد به هر طرف بردن       مهل که از تو نشیند به خاطری گردی
/ 3 نظر / 22 بازدید