پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

زندگی و گردش روزگار

آنـــکه قــرارش نگرفـتی و خـــواب تا گل و نسرین نفشاندی نخست گردش گیتی گل رویش بـریـخــت خار بـنان بر ســر خاکــش برست                                                                                      سعدی
/ 0 نظر / 25 بازدید