زندگی و گردش روزگار

آنـــکه قــرارش نگرفـتی و خـــواب

تا گل و نسرین نفشاندی نخست

گردش گیتی گل رویش بـریـخــت

خار بـنان بر ســر خاکــش برست

 

                                                                                   سعدی

/ 0 نظر / 23 بازدید