زندگی و گردش روزگار

آنـــکه قــرارش نگرفـتی و خـــواب تا گل و نسرین نفشاندی نخست گردش گیتی گل رویش بـریـخــت خار بـنان بر ســر خاکــش برست                                                                                      سعدی
/ 0 نظر / 25 بازدید
آبان 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
بهمن 85
1 پست
شهریور 85
5 پست