اندر فضيلت علم و علم آموزی

پادشاهی پسر به مکتب داد              لوح سیمینش بر کنار نهاد

بر سر لوح او نبشته به زر              جور استاد بـه ز مهـر پدر

                                                                                سعدی

/ 0 نظر / 22 بازدید